Links

#technical-posts

Front End infrastructure at scale

Hành trình build Spotify extension

Start training model và đưa vào online serving trong vòng 1 ngày tại Google

Rebuild & Optimize npm scripts of Monorepo

Vì sao xây dựng data model trở thành một kỹ năng quan trọng nhất nhì cho những người mới bước chân làm data analyst/scientist?

#careerguide

Senior to Staff: How to get there?

The Importance of Storytelling in your career

Growing technically as an engineer

Quá trình build resume

#career-stories

Con đi mẫu giáo, mẹ cắp sách tới trường

Chuyển từ các ngành khác sang data

Từ kế toán sang SWE, sau tuổi 30+

Bằng đại học trái ngành ở VN, không Bootcamp, không kinh nghiệm và hành trình xin việc ở Silicon valley

Journey to Tech Episode 0

Real estate agent switching to software engineer

Mình đã đến với Khoa học Máy tính như thế nào

Con đường tới công việc đầu tiên

From first job to dream job

#interview

Interview process + study plan for Senior Software Engineer

Career Switch to Data Science – How to Break Into Tech

Làm về AI / ML thì có cần phải học graduate school hay không?

Some tips on navigating Data Science Interviews

Review Interview cho SWE Intern ở Snap Inc. 2022

Review Meta New Grad SWE Interview

Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn ML design

Review Bloomberg LP New Grad SWE Interview

Review Coinbase New Grad SWE Interview

#ama

AMA - FROM EX-FELON TO A MILLIONAIRE ENGINEER

AMA - I’m an ex-Amazon Bar Raiser

#opinions

We are all human

Leetcode or no leetcode?

#opportunities

Du học sinh muốn thử làm ở startup tạm thời?

Introduction to EP - Singapore working visa for tech workers

#resources

Đọc tech news, technical discussion, hay new products in tech ở trang nào?

Notable hashtags

#careeradvice

#CareerStories

#vietnam

#negotiation

#careerguide

#technicaldiscussion

#unitedstates

#backgroundcheck

#careerswitch

#resources

#goabroad

#internship

#interviewprep

#backtovietnam

#compensation

#interview_review


VietTech © 2022